Trwa wczytywanie systemu ...

Stowarzysznie Bezpieczna Praca i Rodzina

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bezpieczna Praca i Rodzina - dokument do pobrania

 

Cel powołania stowarzyszenia

Stowarzyszenie Bezpieczna Praca i Rodzina to wyjście naprzeciw   naszym troskom i obawom  wobec naszych najbliższych i  naszej pracy zawodowej. To stworzenie możliwości by uwierzyć w pomoc innych a nie tylko we własne siły, to  czas  by mieć odwagę  przyznać się do błędów i powiedzieć  sobie, że nikt sam wszystkiego nie wykona i nie osiągnie zamierzonych celów.

Zatem korzystajmy  z pomocy innych i  szans, które otwiera przed nami świat,  unikając porażek ,a zbliżając się  zawsze do sukcesu i zapewnienia bezpieczeństwa  sobie i rodzinie.

Celem Stowarzyszenia jest  przede wszystkim dbanie  o interesy  Swoich Członkom, wspomaganie ich w  doborze odpowiednich programów ubezpieczeniowych mających wpływ na bezpieczną realizację Ich zawodowych biznesów,  na bezpieczeństwo życia i zdrowia Ich członków rodziny oraz podnoszenie świadomości ubezpieczeniowej w zakresie praw wynikających z umów  ubezpieczeniowych i  postępowań odszkodowawczych  wobec Ubezpieczycieli. Ogromna różnorodność umów ubezpieczenia,  niezliczona ilość  ofert od kilkudziesięciu Ubezpieczycieli stwarza  poważne trudności każdemu z nas co do wyboru najkorzystniejszej dla siebie ochrony ubezpieczeniowej , o której  jakości przekonujemy się dopiero po szkodzie. W aktualnej sytuacji rynkowej bez pomocy  profesjonalnych doradców, bez możliwości stworzenia dla siebie zindywidualizowanej ochrony ubezpieczeniowej , nie możemy się czuć bezpiecznie i uniknąć własnej odpowiedzialności za błędy popełnione w realizacji  naszych przedsięwzięć.

Aby zapewnić Członkom Stowarzyszenia nieodpłatną pomoc w  tym zakresie oraz  udostępnić  zindywidualizowane i  autorskie programy ubezpieczeniowe dostosowane pod potrzeby życia codziennego i biznesu, Stowarzyszenie Bezpieczna Praca i Rodzina nawiązało współpracę z doświadczonym brokerem ubezpieczeniowym - Kancelarią Brokerską Modus sp.z o.o. , która zapewni nam realizację tych celów.

Nasze motto:  Dbajmy o wszystko co już mamy, cały czas szukajmy nowych celów korzystając z doświadczeń i wiedzy innych, by uniknąć  porażek a nawet katastrofy.

 

Statut Stowarzyszenia  Regulamin serwisu

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Stowarzyszenie Bezpieczna Praca i Rodzina z siedzibą w Warszawie, ul. Pustelnicka 48/8, 04-138 Warszawa, NIP 1133015076 , Regon 386210333 , KRS 0000844402 , zwane dalej "Stowarzyszeniem".

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik może kontaktować się pisząc na adres: Pustelnicka 48/8, 04-138 Warszawa lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych.
Stowarzyszenie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i na następujących postawach:

 • w celu realizacji postanowień statutowych Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej: "Zgodą") oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej: "Prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia"); Prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia polega w tym przypadku na konieczności prowadzenia dokumentacji wewnętrznej Stowarzyszenia, w tym ewidencji jego członków, zapewnieniu realizacji praw i obowiązków wynikających ze statutu Stowarzyszenia, jak również zapewnieniu możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych i członkowskich;
 • w celu zawarcia i wykonania umów ubezpieczenia grupowego, do których Pan/Pani przystąpi jako członek Stowarzyszenia; podstawą przetwarzania jest Prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia, który w tym przypadku polega na zapewnieniu możliwości wykonywania zobowiązania do zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek Użytkownika, jak również zobowiązań wynikających z umowy, której Stowarzyszenie jest lub będzie stroną oraz na potrzeby rachunkowo-księgowe;
 • ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami na podstawie Prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, który w tym przypadku polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pan/Pani może skierować w stosunku do Stowarzyszenia;
 • obsługi przez Stowarzyszenie umów ubezpieczenia, do których Pan/Pani przystąpi jako członek Stowarzyszenia; podstawą przetwarzania jest Zgoda;
 • w celach marketingowych obejmujących marketing usług Stowarzyszenia, innych członków Stowarzyszenia lub podmiotów z branży ubezpieczeniowej, oferujących objęcie ubezpieczeniem członków Stowarzyszenia; podstawą przetwarzania jest Zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek:

 • w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji postanowień statutowych - jest warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia oraz pozostawania jego członkiem;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia grupowego – jest warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia grupowego;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu obsługi umów ubezpieczenia – jest warunkiem realizacji przez Stowarzyszenie obsługi umów ubezpieczenia;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych – jest warunkiem otrzymywania informacji zawierających treści marketingowe.

W ramach określonych wymogów ustawowych Pani/Panu przysługują następujące ustawowe prawa ochrony danych: prawo do informacji (artykuł 15 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do usunięcia (artykuł 17 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do korekty (artykuł 16 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do przenoszalności danych (artykuł 20 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (artykuł 77 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) oraz prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

Jeżeli Pani/Pan udzielił zgody na przetwarzanie jego danych, może ją w każdej chwili odwołać. Odwołanie nie ma wpływu na dopuszczalność przetwarzania danych realizowanego przed odwołaniem zgody.

Może Pan/Pani w każdej chwili, bez podawania przyczyn sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w celach reklamowych, łącznie z reklamą bezpośrednią (także w formie analizy danych).

Jeżeli Stowarzyszenie przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia, może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych. Składając sprzeciw, należy podać powody, dla których należy zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych. W razie uzasadnionego sprzeciwu Stowarzyszenie zweryfikuje stan faktyczny i albo wstrzyma przetwarzanie, albo je dopasuje lub poda Pani/Panu bezwzględne, podlegające ochronie powody, na podstawie których Stowarzyszenie może kontynuować przetwarzanie.

Odbiorcami danych osobowych mogą być: Broker ubezpieczeniowy, tj. Kancelaria Brokerska MODUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-067) ul. Piaskowa 6/73, zakłady ubezpieczeń, będące stronami umów ubezpieczenia, do których Pan/Pani przystąpi, podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi informatyczne, księgowe, pocztowe, kurierskie, doradcze.

Dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji postanowień statutowych Stowarzyszenia - przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez okres niezbędny po ustaniu członkostwa - do czasu przedawnienia roszczeń związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umów ubezpieczenia – do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia, do których Pani/Pan przystąpi;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu obsługi umów ubezpieczenia – do czasu wycofania zgody przez Panią/Pana lub przedawnienia roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia, do których Pan/Pani przystąpi (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej);
 • w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych – do czasu wycofania zgody przez  Panią/Pana lub ustania celu przetwarzania po stronie Stowarzyszenia (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej).

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Pani/Pana skutki prawne lub w inny istotny sposób wpływać na Panią/Pana (w tym profilowania).

Stowarzyszenie Bezpieczna
Praca i Rodzina

tel: 667 911 667
e-mail: kontakt@sbpir.pl
ul. Pustelnicka 48/8
04-138 Warszawa

NIP 1133015076
Regon 386210333
KRS 0000844402

Programy:
BORELIOZA
OC FUNKCJONARIUSZY
NNW DZIECI I MŁODZIEŻY

© Stowarzyszenie Bezpieczna Praca i Rodzina : 2024 : designed by NETFAKTOR